Bestuur

Bestuur

Alfred Boskma Voorzitter
Gerard van der Veen Penningmeester
Linda van Oosten Bestuurslid
Jan Kees van Loon Communicatie&PR
Geurt Witterholt Secretaris
Jeroen de Grijs Lid, vrz. Paterswoldemeer Toertocht

Het bestuur van SV Scharlakenhof houdt zich bezig met de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan en legt daarover verantwoording af aan het hoogste orgaan van de vereniging, de Algemene Ledenvergadering (ALV). Jaarlijks legt het bestuur aan de ALV verantwoording af, zowel voor het gevoerde beleid als voor de financiële huishouding. Het bestuur is formeel gezien vertegenwoordingsbevoegd en kan dus namens de vereniging bindende afspraken maken met derden.

Er is sprake van collegiaal bestuur, met een portefeuilleverdeling. 

Het bestuur hecht veel waarde aan voortdurende inbreng van de leden van de vereniging en staat daarom altijd - dus ook buiten de ALV - open voor suggesties op velerlei gebied.