Waar staan we voor

Schaatsvereniging Scharlakenhof Haren is een actieve club met een zeer sportief karakter. Het ledental (circa 170) maakt dat vrijwel iedereen elkaar kent. Er is dan ook sprake van een hechte verenigingsband en dat is al zo sinds de oprichting in 1966. Prominente Scharlakenhof ere-leden als Gerard Kemkers en Lammert Huitema geven onze vereniging een eigen, uniek gezicht in Noord-Nederland.

Waar we als vereniging voor staan hebben we geformuleerd in ons beleidsplan (2019) dat door het Bestuur in samenspraak met de leden is vastgesteld. Hieronder vind je een samenvatting.​​​​​​​Beknopt beleidsplan SV Scharlakenhof 


SVS is een toegankelijke, sociale en verbindende vereniging onder auspiciën van de KNSB waar het recreatief beoefenen van de schaatssport centraal staat. Uitgangspunt is tevens dat SVS vrijblijvend aan de schaatssport gerelateerde trainingen en activiteiten aanbiedt aan haar leden waarbij zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij wensen van die leden. Het bestuur hecht veel waarde aan inzet van leden bij verenigingsactiviteiten, het bestuur van SVS faciliteert daarbij. Bij aanmelding als lid zullen interesses van de leden worden geïnventariseerd zodat inzet op maat kan plaatsvinden. 

SVS vraagt jaarlijks contributie van de leden om daarmee activiteiten te kunnen organiseren, een financieel gezonde vereniging te kunnen blijven en de afdracht aan de KNSB te kunnen voldoen. Doelstelling daarbij is enerzijds dat kosten van lidmaatschap en deelname aan verenigingsactiviteiten zodanig beperkt blijven dat sprake is van goede toegankelijkheid en anderzijds dat de vereniging een zodanige omvang heeft en houdt dat een kwalitatief goed aanbod aan activiteiten kan worden geboden.

Schaatssport

Volwassenen

SVS wil haar leden gedurende het schaatsseizoen technische en conditie verbeterende schaatstrainingen bieden door ervaren en goed opgeleide trainers. De vereniging wil daartoe ook investeren in opleiding van trainers. Daarbij wordt gewerkt met een gestructureerde aanpak met een opbouw van techniek en intensiteit gedurende het seizoen. Uitgangspunt is dat sprake is van uitdagende en zoveel als mogelijk op de persoon afgestemde haalbare trainingsdoelen. 

Jeugd

Een belangrijk onderdeel van een gezonde vereniging is een evenwichtige leeftijdsopbouw en voldoende aanwas van nieuwe leden van verschillende leeftijden, nadrukkelijk ook de jeugd. De jeugdcommissie van SVS heeft specifiek daar aandacht voor, dit komt omnder meer naar voren in het gecombineerd ouder-/kind-schaatsen. 

SVS biedt geen beginnerscursussen aan. Jeugdleden die technisch in staat zijn om wedstrijden te rijden worden door trainers benaderd om mee te doen aan wedstrijdtrainingen. SVS zal zoveel als mogelijk op maat een trainingsprogramma aanbieden en uitvoeren.

De technische commissie van SVS zal dit met de trainers nader uitwerken. 

Wedstrijden

Het ontbreekt SVS aan voldoende middelen om een volledige wedstrijdploeg te faciliteren. Wedstrijden voor jeugd en volwassenen zijn daarom vooralsnog onderdeel van de filosofie gezamenlijk sporten. Als (trainings-) groep wordt dan gekozen voor een specifieke wedstrijd (serie) of evenement.

Het bestuur onderzoekt of er behoefte is aan een wedstrijdcommissaris die het contact met de andere verenigingen onderhoudt en met de trainers en leden een planning maakt.

Natuurijs

SVS organiseert, bij voldoende sterk natuurijs, de KNSB-goedgekeurde toertocht op het Paterswoldsemeer.  Verantwoordelijk daarvoor is de Paterswoldsemeercommissie. De tocht wordt door het bestuur als een belangrijk middel gezien om de schaatssport regionaal en nationaal te promoten. Daarnaast is de tocht een mooi middel om onze  leden te verbinden en nieuwe leden aan te trekken. 

Zomertrainingen

Als onderdeel van georganiseerde activiteiten rondom de schaatssport wordt in het zomerseizoen voorzien in trainingen te land. Afgezien van de fietstrainingen (zie onder) beperken deze zich tot skeelertraining en schaatsspecifieke hardlooptraining. Het bestuur ziet het continueren van de trainingen buiten de winter als een belangrijk onderdeel van de verenigingsstructuur.

Wielersport

Gezien de groei van het aantal leden dat zich (ook) toelegt op de wielersport, wil SVS haar leden wielergerelateerde activiteiten gaan bieden. Daartoe is de fietscommissie in het leven geroepen. 

Ideeën zijn onder meer het bieden van fietsclinics, het 1x per seizoen organiseren van een buitenlandtocht, het geven van voorlichting over bijvoorbeeld veiligheid, techniek, houding op de fiets, rijden in groepen en het organiseren van programma’s voor de jeugd. Tevens wordt de samenwerking met de organisatie van de fietstocht Haren-Haren geïntensiveerd. De fietscommissie van SVS zal dit nader uitwerken. 

Commissies

Naast de technische commissie en de fietscommissie wil SVS haar activiteiten zoveel als mogelijk door specifieke commissies laten voorbereiden en uitvoeren, met actieve deelname door de leden. De vereniging kent momenteel naast de hiervoor al genoemde commissies een PR-/Communicatiecommissie en een kleding-/sponsoringcommissie. Dit najaar zullen de diverse commissies hun plannen voor dit seizoen en voor volgend seizoen kort uitwerken in een notitie.

Communicatie met de leden

SVS bestaat bij de gratie van haar leden. De vereniging hecht daarom aan communicatie met haar leden en tussen de leden onderling. De in 2017 gerealiseerde nieuwe website biedt daartoe een veelheid aan mogelijkheden. De komende twee jaren zal de vereniging zich inzetten voor actief gebruik van de communicatiemogelijkheden die de nieuwe website biedt.